drebbelstraat amsterdam

cornelis drebbelstraat/ simon stevinstraat – amsterdam

in november 1994 is het plan van aanpak voor het ‘actiegebied ringdijk’ door de stadsdeelraad watergraafsmeer vastgesteld, en in juni 1995 werd door het dagelijks bestuur besloten over te gaan tot sloop/ nieuwbouw van de wilhelminaschool gelegen aan de cornelis drebbelstraat 1 en de panden cornelis drebbelstraat 3 en 5 en de simon stevinstraat 7 t/m 13.

het bijzondere van dit project is, dat er voor de koopwoningen van te voren, middels een oproep in een advertentie in de dagbladen, toekomstige kopers geselecteerd zijn voor deelname in het ontwerpteam. de toekomstige kopers wisten daarna wel dat zij in aanmerking kwamen voor een woning, maar nog niet voor welke.

voor de nieuwbouw zijn in het stedenbouwkundig programma van eisen de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • de nieuwbouw dient voor wat betreft volume en omvang aan te sluiten op de stedenbouwkundige situatie.
  • t.p.v. de school, bebouwing in 3 bouwlagen.
  • aan de overzijde, bebouwing in 4 bouwlagen.
  • de vormgeving van de nieuwbouw moet rekening houden met de bestaande bebouwing.
  • in principe zoveel mogelijk terugbouwen langs de bestaande gevelrooilijnen.

de seniorenwoningen zijn afgestemd op het gebruik door ouderen en voldoen zoveel mogelijk aan de uitgangspunten van aanpasbaar bouwen.

in opdracht van het stadsdeel watergraafsmeer ontwierp de kunstenaar gijs assman, in nauw overleg met het architektenburo, een kunstwerk dat als omlijsting van de toegangspoort naar de seniorenwoningen werd aangebracht